Regulamin

Regulamin obowiązujący w sklepie internetowym www.eBart.pl
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dokonywania zakupów produktów wystawionych w sklepie internetowym ebart.pl.
1. Definicje.
 1. Sprzedający – BART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok - Zaścianki, NIP: 9662125573, REGON 381823120, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki e-mail: esklep@ebart.pl, Tel. 85 675 06 17 fax: 85 675 06 19.
 2. Sklep – sklep internetowy ebart.pl prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.ebart.pl.
 3. Klient – podmiot, który złożył Zamówienie zgodnie z Regulaminem. 
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego regulaminu za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Towar – każdy produkt opisany i oznaczony Ceną w Sklepie.
 6. Cena – pieniężna wartość Towaru uwzględniająca podatek VAT.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Użytkownik – podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto.
 9. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji. 
 10. Usługa prowadzenia konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta droga elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 11. Umowa prowadzenia Konta – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, na mocy której Sprzedający świadczy na rzecz Użytkownika Usługę prowadzenia konta. 
2. Umowa prowadzenia Konta.
 1. W celu złożenia Zamówienia Klient może skorzystać z Usługi prowadzenia konta. 
 2. Celem założenia Konta Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza. 
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedający przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu, wiadomość zawierającą link służący do aktywacji Konta oraz Regulamin. Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości. Jeżeli w podanym czasie Użytkownik nie aktywuje Konta, koniecznym będzie rozpoczęcie procesu rejestracji na nowo.
 4. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia konta. 
 5. Założenie Konta przynosi wiele korzyści takich jak np. dostęp do historii realizowanych zakupów, brak konieczności wprowadzania danych przy każdym Zamówieniu, brak konieczności akceptacji Regulaminu każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia Konta w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Klienta. 
 7. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta. 
3. Składanie Zamówienia oraz zawarcie umowy. 
 1. Zamieszczona na stronie internetowej Sklepu informacja o Towarze wraz z Ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. 
 2. Aby zamówić Towar dostępny w Sklepie można założyć Konto (według procedury opisanej w pkt 2) lub złożyć Zamówienie bez zakładania Konta wypełniając dostępny na stronie internetowej Sklepu formularz Zamówienia podając wymagane do realizacji Zamówienia dane oraz akceptując Regulamin. Sprzedający zastrzega prawo do telefonicznej weryfikacji wybranych Zamówień. 
 3. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem telefonu: (085) 6750 617 wew. 2, (085) 6750 619 wew. 2 lub +48 883 359 873 zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient. 
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedający przesyła Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia. 
 5. Wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient otrzymuje Regulamin. 
 6. Podstawą realizacji Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta warunków Regulaminu. 
 7. W przypadku gdy Zamówienie może zostać zrealizowane Sprzedający wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji Zamówienia. 
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. Nie dotyczy to Konsumentów, z którymi umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku złożenia błędnego Zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z administratorami Sklepu. Korekty do swojego Zamówienia można wprowadzić tylko przed potwierdzeniem realizacji Zamówienia. O każdej zmianie statusu realizacji Zamówienia Klient będzie również powiadamiany za pomocą wiadomości e-mail.
4. Warunki dostawy.
 1. Dostępność w magazynie oraz ewentualny czas sprowadzenia towaru do magazynu są wyświetlane przy każdym Towarze. Przesyłka dociera do Klienta zwykle następnego dnia od wysyłki w godzinach od 9:00 do 17:00 w zależności od wybranej formy dostawy. Zamówienia realizujemy niezwłocznie. Większość Zamówień realizujemy w ciągu 1-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności Towaru czas realizacji może się nieco wydłużyć o czym Klient zawsze jest informowany. W przypadku gdy Klientem jest Konsument termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba, że strony określą inny termin realizacji Zamówienia. Wysyłki nadawane w piątek docierają w poniedziałek. Na specjalne życzenie zamówiony Towar może zostać dostarczony w sobotę, lecz usługa ta jest dodatkowo płatna. Dodatkowo płatne są również usługi dostawy w godzinach przekraczających godziny standardowych doręczeń. Dodatkowa płatność zostaje każdorazowo uzgodniona z Klientem. Realizacja Zamówienia dotyczy obszaru Polski.
 2. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. 
5. Bezpieczeństwo przesyłki
 1. Towary, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do firmy lub mieszkania Klienta sprawdzoną przez Sprzedającego firmą kurierską DPD. Zamówiony Towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Towary w czasie transportu. Klienci niebędący Konsumentami są zobowiązani odbierać Towar według następujących instrukcji:
 2. Klient przed przybyciem kuriera powinien przygotować narzędzie w celu otwarcia opakowania z zamówionym Towarem.
    
 3. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności “gotówka przy odbiorze” należy przygotować kwotę do zapłaty.
    
 4. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W obecności kuriera sprawdzić jej stan zewnętrzny, rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości.
    
 5. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. W protokole zawrzeć należy:- informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania( czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa)- informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania(karton, wypełnienie)- informacje o uszkodzeniach(które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)
    
 6. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax'em lub pocztą) do nadawcy .
    
 7. W przypadku prawidłowo sporządzonego protokołu gwarantujemy naprawę szkody w najszybszym możliwie terminie. Przeważnie są to 3 dni robocze od otrzymania protokołu przez Sprzedającego. 
    

 8. Uprzejmie prosimy, aby Klienci będący Konsumentami starali się również przestrzegać ww. zasad odbioru od przewoźnika. Jeżeli uszkodzenia albo braki Towaru zostaną stwierdzone po rozpakowaniu paczki, kiedy kurier nie będzie już obecny, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z kurierem i wezwanie go w celu spisania protokołu. Takie działanie znacznie ułatwi nam procedurę reklamacyjną.
  
6. Koszty przesyłki.
Dostępne formy dostawy i związane z nimi koszty podane są przed złożeniem Zamówienia w zakładce Koszty dostawy oraz poniżej:


Cennik wysyłki
Koszt wysyłki Firmą kurierską DPD (przesyłki doręczane są następnego dnia roboczego od momentu nadania, paczki są ubezpieczone, możliwe jest śledzenie losów przesyłki poprzez stronę WWW)

- przedpłata na konto - 15 zł
- płatność przy odbiorze - 20 zł


Dla zamówień których wartość przekracza 1000 zł, koszt transportu wynosi 0 zł (nie dotyczy drabin o długości powyżej 2 metrów)

Koszt wysyłki drabin o długości transportowej powyżej 2 metrów (cena dotyczy wysyłki 1 sztuki drabiny o długości zawartej w przedziale od 2 do 3 metrów):

- przedpłata na konto – 130 zł
- płatność przy odbiorze – 135 zł


Koszt wysyłki drabin o długości transportowej powyżej 3 metrów (cena dotyczy wysyłki 1 sztuki drabiny o długości zawartej w przedziale od 3 do 4 metrów):

- przedpłata na konto - 240 zł
- płatność przy odbiorze – 245 zł
7. Warunki płatności.  

Naszym Klientom zapewniamy szeroki wybór form płatności:
- "Gotówka przy odbiorze" czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.
- "Przelew dowolny" - jeśli Klient wybrał tę formę płatności, wpłaca na konto BART sp. z.o.o. sp. k kwotę za towar w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

W razie braku wpłaty w tym terminie Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia.
Płatności „PRZELEW TRADYCYJNY” prosimy kierować na konto:
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 28 8099 0004 0015 5799 2000 0010
Dane:
BART sp. z.o.o. sp. k. 15-521 Białystok - Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 56
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz numer Państwa zamówienia jaki otrzymacie po złożeniu zamówienia. - "Odbiór osobisty" – klient odbiera zamówiony Towar po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie firmy.
Należność za zakupiony Towar reguluje w momencie jego odbierania.
8. Warunki gwarancji.
Wszystkie Towary w sklepie www.eBart.pl posiadają gwarancję. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są na stronie internetowej ebart.pl w zakładce Warunki gwarancji. 
9. Jakość produktów.
Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym www.eBart.pl
Towary są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł.
Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad i zgodnych z umową.
10. Ochrona danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza BART sp. z.o.o. sp. k w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

BART sp. z.o.o. sp. k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56 , 15-521 Białystok (dalej jako ADO).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADO?

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:

 1. za pomocą e-maila: bart@ebart.pl

 2. za pomocą telefonu: 85 675 06 17

 3.  drogą pocztową: ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok;

 

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA ADO?

ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. Sprzedażą produktów, w tym za pośrednictwem prowadzonego przez ADO sklepu internetowego, w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem;

 2. Prowadzenia konta w systemie on-line;

 3. Podejmowanymi działaniami marketingowymi;

 4. Odwiedzaniem prowadzonych przez ADO stron internetowych, w tym nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach formularzy;

 5. Nawiązanymi relacjami handlowymi.


 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA ADO?

ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych ADO może zbierać i przetwarzać między innymi następujące dane:

 1. Dane identyfikujące, w tym imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;

 2. Dane kontaktowe, w tym: adres, numer telefonu, adres e-mail;

 3. Dane dotyczące składanych zamówień;

 4. Dane eksploatacyjne, tj. dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (o ile korzystają Państwo z takiej usługi);

 5. Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies

 


 

 1. Jeśli są Państwo klientami ADO, w tym klientami prowadzonego przez ADO sklepu internetowego:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania).

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu w siedzibie ADO oraz sklepach prowadzonych przez ADO monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres 30 dni


 

 1. Jeśli są Państwo kontrahentami ADO:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Realizacja zawartej z ADO umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu w siedzibie ADO oraz sklepach prowadzonych przez ADO monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres 30 dni


 


 

 1. Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane konta użytkownika przechowywane są przez okres prowadzenia konta . W przypadku rezygnacji klienta , konto jest kasowane przez ADO

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa


 


 

 1. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez ADO działania marketingowe/wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO, jeśli łączy Państwa z ADO stała umowa, co stanowi prawnie uzasadniony interes prawny ADO;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres związania umową

Prowadzenie działań marketingowych/ wysyłka newslettera na podstawie udzielonej przez Państwa zgody

Art. 6 ust. 1lit. a RODO

Okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 


 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Kontakt w związku z pytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

okres niezbędny do kontaktu w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym.

 


 


 


 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

Klienci:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury;

Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

 

 

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy;

Użytkownicy systemu on-line:

Korzystanie z sytemu on-line

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta w systemie on-line jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line;

Adresaci działań marketingowych

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne

Użytkownicy formularzy kontaktowych

 

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi; brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie

 

KOMU ADO MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

 1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych);

 2. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami

3) inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?


 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego (do krajów innych niż kraje unii europejskiej oraz Islandia, Norwegia Liechtenstein).

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Wnoszenie w/w wnoszenia żądań jest możliwe w formie pisemnej na adres: 15-521 Białystok-Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 56 , jak równie również drogą elektroniczną na adres e-mail:bart@ebart.pl


 

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU:

Dodatkowo ADO informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba, ze wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

11. Odpowiedzialność Sprzedającego. 
Właścicielem sklepu www.eBart.pl jak także podmiotem odpowiedzialnym za jego działanie jest:
BART sp. z. o. o. sp. k.
ul. Szosa Baranowicka 56 
15-521 Białystok - Zaścianki
NIP 9662125573
REGON 381823120

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność firmy BART sp.z.o.o sp.k. ogranicza się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności za Towar. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami nie odpowiadamy również za szkody pośrednie związanie z opóźnieniem w dostawie bądź niemożliwością dostarczenia zamówionego Towaru. 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez podania przyczyn. 
12. Reklamacje.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Sprzedającego: 
BART sp.z.o.o. sp.k.
ul. Szosa Baranowicka 56
15-521 Białystok - Zaścianki
Nr tel: 85 6750 617 wew 25
     85 6750 619 wew 25
Nr kom: +48 883 359 873 
e-mail: esklep@ebart.pl
Fax: 85 6750 617 wew 11

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji. 
 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar zgodny z umową oraz wolny od wad. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach określonych w art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta. Nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. 	

  Sprzedający ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 3.  

 4. 	

  W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 5. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Towar ma wadę lub jest niezgodny z umową należy zgłosić ten fakt do Sprzedającego: 
BART sp.z.o.o. sp.k.
ul. Szosa Baranowicka 56
15-521 Białystok - Zaścianki
Nr tel: 85 6750 617 wew 25
     85 6750 619 wew 25
Nr kom: +48 883 359 873 
e-mail: esklep@ebart.pl
Fax: 85 6750 617 wew 11


Wszelką ewentualną korespondencję w sprawie reklamacji prosimy kierować na powyższy adres.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Prosimy o podanie danych, które umożliwią kontakt z Państwem. 
 2. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji w tej samej formie, w której Klient złożył reklamację, lub innej przez niego wybranej. 
 3. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta będącego Konsumentem związanych z niezgodnością Towaru z umową, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

13. Odstąpienie od umowy.
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Konsumenta. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: esklep@ebart.pl
 6. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem faxu należy kierować na numer: 85 675 06 19 
 7. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: 
BART sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56 15-521 Białystok - Zaścianki
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3. Zwracany Towar należy odesłać Sprzedającemu na adres:
BART sp.z.o.o. sp.k.
ul. Szosa Baranowicka 56
15-521 Białystok - Zaścianki

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania Towaru do Sprzedającego). W przypadku gdy zwracany przez Konsumenta Towar nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu Towaru są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Towaru, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy. 
 2. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. . 
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku umowy,:
1) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
14. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Wszelkie zamieszczone w www.eBart.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli, w sklepie www.eBart.pl zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 3. Sklep www.eBart.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 4. Sprzedający porozumiewa się z Klientem drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu (wszystkie dane teleadresowe podane są w postanowieniach ogólnych Regulaminu – definicji Sprzedającego). 
 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z portalu są następujące:
1) połączenie z siecią Internet,
2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 1. Użytkownika/Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.


Załącznik nr 1 do Regulaminu: 
formularz_odstąpienia_od_umowy_regulamin.pdf


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
BART sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok – Zaścianki
Adres e-mail:

 

Ja/My (*):

 

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

/ umowy dostawy następujących towarów (*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)

/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) niepotrzebne skreślić