Privacy Policy PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

BART sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56 , 15-521 Białystok wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza BART sp.z.o.o. sp.k. , w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

BART sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 56 , 15-521 Białystok (dalej jako ADO).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADO?

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:

 1. za pomocą e-maila: bart@ebart.pl

 2. za pomocą telefonu: 85 675 06 17

 3.  drogą pocztową: ul. Szosa Baranowicka 56, 15-521 Białystok;

 

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA ADO?

ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. Sprzedażą produktów, w tym za pośrednictwem prowadzonego przez ADO sklepu internetowego, w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem;

 2. Prowadzenia konta w systemie on-line;

 3. Podejmowanymi działaniami marketingowymi;

 4. Odwiedzaniem prowadzonych przez ADO stron internetowych, w tym nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach formularzy;

 5. Nawiązanymi relacjami handlowymi.


 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA ADO?

ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych ADO może zbierać i przetwarzać między innymi następujące dane:

 1. Dane identyfikujące, w tym imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;

 2. Dane kontaktowe, w tym: adres, numer telefonu, adres e-mail;

 3. Dane dotyczące składanych zamówień;

 4. Dane eksploatacyjne, tj. dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (o ile korzystają Państwo z takiej usługi);

 5. Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies

 


 

 1. Jeśli są Państwo klientami ADO, w tym klientami prowadzonego przez ADO sklepu internetowego:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania).

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu w siedzibie ADO oraz sklepach prowadzonych przez ADO monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres 30 dni


 

 1. Jeśli są Państwo kontrahentami ADO:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Realizacja zawartej z ADO umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu w siedzibie ADO oraz sklepach prowadzonych przez ADO monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres 30 dni


 


 

 1. Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane konta użytkownika przechowywane są przez okres prowadzenia konta . W przypadku rezygnacji klienta , konto jest kasowane przez ADO

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa


 


 

 1. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez ADO działania marketingowe/wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO, jeśli łączy Państwa z ADO stała umowa, co stanowi prawnie uzasadniony interes prawny ADO;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres związania umową

Prowadzenie działań marketingowych/ wysyłka newslettera na podstawie udzielonej przez Państwa zgody

Art. 6 ust. 1lit. a RODO

Okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 


 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych w danym celu

Kontakt w związku z pytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

okres niezbędny do kontaktu w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym.

 


 


 


 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

Klienci:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury;

Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

 

 

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy;

Użytkownicy systemu on-line:

Korzystanie z sytemu on-line

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta w systemie on-line jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line;

Adresaci działań marketingowych

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne

Użytkownicy formularzy kontaktowych

 

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi; brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie

 

KOMU ADO MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

 1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych);

 2. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami

3) inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?


 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego (do krajów innych niż kraje unii europejskiej oraz Islandia, Norwegia Liechtenstein).

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Wnoszenie w/w wnoszenia żądań jest możliwe w formie pisemnej na adres: 15-521 Białystok-Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 56 , jak równie również drogą elektroniczną na adres e-mail:bart@ebart.pl


 

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU:

Dodatkowo ADO informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba, ze wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.