Wygraj wyjazd do Abu Dhabi na wyścigi X McLAREN lub wiertarko-wkrętarkę 18V

dewalt-loteria.pl

 

Kup produkty DeWALT za co najmniej 500 zł brutto, zarejestruj się w loterii i wygraj wycieczkę VIP McLAREN F1 TEAM do Abu Dhabi

o wartości rynkowej 71 000 zł brutto
 

 

 

 

 

Regulamin loterii promocyjnej
pod nazwą "Loteria F1 DeWalt"

REGULAMIN.PDF

(dalej zwany „Regulaminem”)

Nazwa loterii promocyjnej

 1. Loteria promocyjna ("Loteria") jest prowadzona pod nazwą „Loteria F1 DeWalt".

 

Nazwa Organizatora Loterii

 1. Organizatorem Loterii jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł ("Organizator").

 

Organ wydający zezwolenie

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
  w Warszawie oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U.
  z 2022 r., poz. 888, ze zm.).

 

Zasięg Loterii

 1. Loteria urządzana jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czas trwania Loterii

 1. Loteria rozpoczyna się dnia 01.09.2023 r., a kończy dnia 18.12.2023 r., przy czym termin zakończenia Loterii przewidziany jest na dzień zakończenia postępowania reklamacyjnego.

 

Czas trwania sprzedaży promocyjnej

 1. Sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii odbywa się od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 18.10.2023 r.

 

Uczestnicy Loterii

 1. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadały ten status najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia („Uczestnik”, „Uczestnicy”).

 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Loterii, podmiotów współpracujących z Organizatorem przy realizacji Loterii, pracownicy Stanley Black & Decker, członkowie Komisji Nadzoru nad Loterią oraz członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Loterii oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.

 

Warunki uczestnictwa w Loterii

 1. Do udziału w Loterii upoważniają zakupy dokonane w sklepach stacjonarnych i internetowych mających swoją siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Sklepy”).

 2. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki DeWalt znajdujące się w oficjalnej dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ("Produkty", "Produkty Promocyjne").

 3. Aby zostać uczestnikiem Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. zakupić Produkt Promocyjny / Produkty Promocyjne w Czasie trwania sprzedaży promocyjnej za co najmniej 500,00 zł brutto, oraz

  2. dokonać prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Loterii stosownie do zapisów pkt. 12 i 13 poniżej, oraz

  3. zachować oryginalny dowód zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym dowodami zakupu uprawniającymi do zgłoszenia udziału w Loterii („Dowód zakupu”) są wyłącznie faktury lub paragony fiskalne. Jako dowód zakupu nie będą uznawane zamówienia, potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, itp.) czy też dokumenty wydania/dostawy towaru.

 1. Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, wymaga dokonania Rejestracji („Rejestracja”) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.dewalt-loteria.pl („Strona Loterii”) przez łączne wykonanie poniższych czynności:

   • wpisanie w odpowiednie pola formularza:

    • numeru telefonu kontaktowego

    • adresu e-mail,

    • numeru modelu Produktu,

    • numeru Dowodu zakupu Produktu (numer faktury lub numer systemowy uwidoczniony na paragonie fiskalnym),

    • daty zakupu Produktu,

    • kwoty brutto wydanej na zakup Produktu Promocyjnego uwidocznionej na Dowodzie zakupu; oraz

   • załączenie czytelnego zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu Produktu Promocyjnego; oraz

   • wyrażenie zgód na postanowienia Regulaminu Loterii i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Loterią przez zaznaczenie odpowiednich pól Formularza, oraz

   • zapisanie zgłoszenia w systemie informatycznym przez kliknięcie na przycisk „WYŚLIJ”.

 1. Rejestracja musi nastąpić w Czasie trwania sprzedaży promocyjnej, nie później niż do godz. 23:59:59 dnia 18.10.2023 r. Rejestracja może zostać dokonana z zachowaniem powyższych terminów, jednakże, dla uznania jej za ważne w procesie weryfikacji, może nastąpić wyłącznie po uprzednim nabyciu Produktu Promocyjnego.

 2. Numer Dowodu zakupu dla danego Sklepu i daty zakupu jest niepowtarzalny. Próba ponownego wpisania tego samego numeru (dla tego samego Sklepu i daty zakupu) skutkuje niemożnością zarejestrowania się Uczestnika. Rejestracja zgłoszenia jest bezpłatna.

 3. Uczestnik może dokonać liczby Rejestracji pod warunkiem, że każda dotyczy innego zakupu Produktu Promocyjnego i jest udokumentowana odrębnym Dowodem zakupu.

 4. Udziały w Loterii przyznawane są zgodnie z poniższymi zasadami.

  1. Na każde pełne 500,00 zł brutto wydane na zakup standardowych Produktów Promocyjnych przysługuje 1 Udział w Loterii („Udział w Loterii”).

  2. Na każde pełne 500,00 zł brutto wydane na zakupy Produktów Promocyjnych z limitowanej kolekcji DeWalt x McLaren F1 Team przysługują 2 Udziały w Loterii. Lista Produktów z kolekcji DeWalt x McLaren F1 Team stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  3. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów towarzyszących zakupowi (np. koszty wysyłki czy ubezpieczenia) o ile stanowią osobne pozycje na dowodzie zakupu.

  • Przykład 1. Uczestnik zarejestrował produkt DeWalt w cenie 980,00 zł brutto. Dodatkowo na Dowodzie zakupu znalazł się koszt dostawy w cenie 20 zł brutto. Po dokonaniu weryfikacji przyznano mu 1 Udział w Loterii;

  • Przykład 2. Uczestnik zarejestrował produkt DeWalt x McLaren F1 Team w cenie 1500,00 zł brutto. Po dokonaniu weryfikacji przyznano mu 6 Udziałów w Loterii.

  1. Każdy Udział w Loterii otrzymuje niepowtarzalny Numer Porządkowy nadawany automatycznie w momencie przeprowadzenia weryfikacji. Do każdego Udziału w Loterii przypisywany jest numer telefonu komórkowego i adres e-mail Uczestnika.

  2. Udziały w Loterii przyznawane są po uprzedniej weryfikacji Dowodu zakupu załączonego do zgłoszenia przez członka Komisji Nadzoru nad Loterią.

  3. Zgłoszenie Uczestnika jest wykluczane z Losowania jeżeli:

   • Uczestnik nie załączył Dowodu zakupu Produktu Promocyjnego którego numer podał podczas Rejestracji, lub

   • załączony dowód zakupu jest nieczytelny lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub

   • Dowód zakupu stwierdza zakup Produktu nie uczestniczącego w Loterii, lub

   • Dowód zakupu wystawiony jest przez Sklep nie mający siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub

   • Dowód zakupu potwierdza zakup poza Czasem trwania sprzedaży promocyjnej lub zawiera datę zakupu późniejszą niż data Rejestracji.

  4. Przyznawanie Udziałów w Loterii prowadzone jest na bieżąco w trakcie przyjmowania zgłoszeń, a jej zakończenie przewidziano na dzień 23.10.2023 r., przed rozpoczęciem Losowania.

 

Nagrody

 1. W Loterii przewidziano następujące nagrody („Nagrody”):

   1. 1 (jedna) Nagroda I stopnia, w postaci wycieczki na wyścigi F1 Abu Dhabi Grand Prix 2023 (Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach 23-27.11.2023 r (pakiet dla 1 osoby obejmujący: wstęp na wyścigi (VIP), 4 noclegi z wyżywieniem w hotelu *****, transfery lokalne, ubezpieczenie turystyczne oraz przelot w klasie ekonomicznej na trasie Katowice – Abu Zabi – Kraków) o wartości rynkowej 71 000,00 zł brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 7889,00 zł brutto przeznaczonym na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w związku z wydaniem tej nagrody. Łączna wartość Nagrody I stopnia wynosi 78 889,00 zł siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;

   2. 50 (pięćdziesiąt) Nagród II stopnia, każda w postaci wiertarko-wkrętarki DeWalt 18V XR DCD800E2T-QW o wartości rynkowej 1400,00 zł brutto.

 1. Łączna wartość puli wszystkich Nagród w Loterii wynosi 148 889,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto.

 2. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

   • Wygrana o wartości powyżej 2 280,00 zł podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody.

   • Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 19 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobiera od Zwycięzcy Nagrody I stopnia kwotę podatku i odprowadza ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota podatku jest pobierana z dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w pkt. 17 lit. a.

 3. Nagrody w Loterii nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny.

 4. Do realizacji Nagrody I stopnia w Loterii niezbędne jest posiadanie przez Zwycięzcę paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od planowanego terminu zakończenia pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz spełnianie kryteriów wjazdowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Losowanie Nagród

 1. Losowanie odbywa się w siedzibie Organizatora przy ulicy Wolbromskiej 38 w Warszawie w dniu 23.10.2023 r.

 2. Przed rozpoczęciem losowania Numery Porządkowe, o których mowa w pkt 16 lit. d wraz z przypisanymi do nich numerami telefonów i adresów e-mail zostają wydrukowane i pocięte na paski papieru, będące losami w Loterii („Losy”), a następnie wrzucone do urny.

 3. Losowane są kolejno:

  1. Nagrody II stopnia,

  2. Nagroda I stopnia.

 4. Losowanie polega na ręcznym wyciąganiu Losów z urny bez udziału wzroku. Losowanie Nagród prowadzi członek Komisji Nadzoru nad Loterią. Z losowania sporządzany jest protokół.

 5. Na każdą z Nagród II stopnia losowany jest 1 los oznaczony jako „Zwycięzca”.

 6. Na Nagrodę I stopnia losowane są 2 Losy - jeden jako pierwszy do Nagrody, oznaczony jako "Zwycięzca", następnie jeden kolejny jako rezerwowy oznaczony "Zwycięzca Rezerwowy".

 7. Uczestnik może otrzymać tylko jedną, pierwszą wylosowaną Nagrodę w Loterii, przy czym jest on identyfikowany na podstawie numeru telefonu kontaktowego przypisanego do Numeru Porządkowego losu.

 8. Zgłoszenia podlegają weryfikacji w celu ustalenia prawa do Nagrody na zasadach określonych w pkt 30 - 43 niniejszego Regulaminu.

 

Weryfikacja prawa do Nagrody I stopnia

 1. W ciągu 2 dni roboczych od losowania Organizator przeprowadza weryfikację autentyczności dowodu zakupu załączonego przez Zwycięzcę polegającą na kontakcie telefonicznym i mailowym z wystawcą Dowodu zakupu przypisanego do zwycięskiego Losu i ustaleniu czy został on wystawiony zgodnie z otrzymanym skanem (tj. czy nosi taki sam numer, datę zakupu, obejmuje takie same produkty i opiewa na taką samą wartość) .

 2. Organizator podejmie co najmniej 5 prób kontaktu telefonicznego z wystawcą Dowodu zakupu. W przypadku braku możliwości kontaktu z wystawcą Dowodu zakupu przyjmuje się, że Dowód zakupu jest zgodny z otrzymanym skanem.

 3. W przypadku potwierdzenia autentyczności dowodu zakupu, najpóźniej w ciągu 1 dnia od jego potwierdzenia, Zwycięzca jest powiadamiany o wygranej telefonicznie i proszony o przesłanie pocztą elektroniczną, najpóźniej w ciągu 2 dni od powiadomienia, skanu oświadczenia Zwycięzcy Nagrody I stopnia.

 4. Wzór Oświadczenia Zwycięzcy Nagrody I stopnia znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie dostępne jest również do pobrania na Stronie Loterii.

 5. Organizator podejmuje pięć prób połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

 6. Wylosowany Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:

 1. w toku weryfikacji dowodu zakupu okaże się, że przesłany w zgłoszeniu do Loterii dowód zakupu jest nieautentyczny lub zawiera inne dane niż wynikające ze skanu;

 2. zaprzeczy swojemu uczestnictwu w Loterii, lub

 3. w trybie określonym w pkt 34 nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą, lub

 4. nie prześle w terminie Oświadczenia Zwycięzcy.

 1. W przypadku, gdy któryś ze Zwycięzców wylosowanych jako pierwszych do Nagrody traci prawo do otrzymania Nagrody - następuje weryfikacja praw do Nagrody Zwycięzcy Rezerwowego.

 2. Weryfikacja zgłoszenia "Zwycięzcy Rezerwowego" jest prowadzona na warunkach określonych w punktach 30-35.

 3. Procedura weryfikacyjna rozpoczyna się w dniu losowania i kończy do dnia 30.10.2023 r. wliczając w to potwierdzenie przyznania Nagrody za pomocą wiadomości e-mail.

 4. Nagroda nierozdysponowana w powyższym trybie pozostaje własnością Organizatora.

 

Weryfikacja prawa do Nagrody II stopnia

 1. W ciągu 7 dni od Losowania Zwycięzcy Nagród II stopnia są powiadamiani o wygranej za pomocą wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji uczestnictwa w Loterii i proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną, najpóźniej w ciągu 7 dni od powiadomienia, skanu oświadczenia Zwycięzcy Nagrody II stopnia.

 2. Wzór Oświadczenia Nagrody II stopnia znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Oświadczenie dostępne jest również do pobrania na Stronie Loterii.

 3. Wylosowany Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:

 1. zaprzeczy swojemu uczestnictwu w Loterii, lub

 2. nie prześle w terminie Oświadczenia Zwycięzcy.

 1. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora.

 

Dostępność wyników i wydanie Nagród

 1. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Loterii www.dewalt-loteria.pl do dnia 20.11.2023 r.

 2. Nagrody wysyłane są Zwycięzcom na podane przez nich adresy przesyłką kurierską najpóźniej w do dnia 20.11.2023 r.

 3. Nagrody wydane w powyższy sposób, a nieodebrane przez Zwycięzców pozostają własnością Organizatora.

 

Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej
 1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii ("Komisja Nadzoru") i sporządził regulamin jej działania dostępny w siedzibie Organizatora. W składzie Komisji Nadzoru znajduje się osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej Loterii.

 2. Komisja Nadzoru sporządza protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie.

 

Zasady postępowania reklamacyjnego
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Loterii wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie "Reklamacja – Loteria F1 DeWalt” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dewalt-loteria.pl z tematem wiadomości "Reklamacja – Loteria F1 DeWalt".

 2. Roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

 3. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 04.12.2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora.

 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji nie później niż do dnia 18.12.2023 r. Podany w zdaniu poprzedzającym termin obejmuje również poinformowanie Uczestnika o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

Przedawnienie roszczeń
 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

 2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawiera Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie pod adresem www.dewalt-loteria.pl Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Loterii jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Loterii jest Organizator. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w zakresie niezbędnym do: przeprowadzenia losowań, weryfikacji prawa do Nagród, wydania Nagród, wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z wydaniem Nagród, ogłoszenia wyników Loterii, prowadzenia ewidencji wygranych o wartości co najmniej 2280 zł, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wydania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ich ewidencji, oraz wypełnienia obowiązków w zakresie kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej i przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa.

 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności, dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

 5. Uczestnikowi przysługuje:

   • prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych;

   • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych;

   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

   • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

   • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 1. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailem pod adresem: iod@karlsbad.pl.

 2. Czas przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu ich przetwarzania:

 1. w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Zwycięzca Nagrody – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;

 2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (stosownie do zapisów pkt. 61 Regulaminu);

 3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub Zwycięzcy Nagrody obowiązków z nich wynikających (5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria).

 4. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika ani Zwycięzcy zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

 5. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Uczestnik Loterii zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

 

Usługa świadczona drogą elektroniczną
 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Loterii www.dewalt-loteria.pl oraz przesyłania zgłoszeń do Loterii i uzupełniania formularza zgłoszeniowego zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.

 1. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie poprzedzającym. Sposób zgłaszania reklamacji oraz ich rozpatrywania określone są w pkt 57-59 Regulaminu.

 3. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 64 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed dokonaniem Rejestracji).

 4. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Strony Loterii wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.

 

Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dewalt-loteria.pl.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników.

 3. Zgodnie z art. 20 ustawy o grach hazardowych Organizator jest zobowiązany na żądanie Laureata Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 888, ze zm.).

 5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią są rozstrzygane przez sąd powszechny.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista Produktów z limitowanej kolekcji DeWalt x McLaren F1 Team

 

 

 

 1. Wiertarko-wkrętarka 18V XR DCD85ME2GT-QW

 2. Zakrętarka udarowa 18V XR  DCF85ME2GT-QW

 3. Zestaw elektronarzędzi DEWALT 18V XR DCK200ME2GT-QW

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie Zwycięzcy Nagrody I stopnia w loterii „Loteria F1 DeWalt”

 

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami.

Wszystkie pola są obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie skutkuje utratą prawa do Nagrody.

Numer telefonu podany przy rejestracji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica, nr budynku i mieszkania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod pocztowy:

Miejscowość:

 

 

̶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer PESEL a

 

Numer dowodu osobistego lub prawa jazdy lub paszportu b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a W przypadku braku PESEL wpisać datę urodzenia i obywatelstwo b Właściwe podkreślić

Ja, niżej podpisany (-a) niniejszym oświadczam, że:

 • 1. Zapoznałem (-am) się z regulaminem loterii promocyjnej „Loteria F1 DeWalt” i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do niniejszego oświadczenia dołączam oryginał dowodu zakupu produktu Promocyjnego. Dowód zakupu podlega zwrotowi po dokonaniu weryfikacji.

 • 2. Jestem pełnoletnią osobą fizyczną spełniającą warunki określone w pkt 7 Regulaminu loterii promocyjnej „Loteria F1 DeWalt” i nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii, wymienionych w pkt 8 tego Regulaminu.*

 • 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Karlsbad sp. z o.o. moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym Oświadczeniu Zwycięzcy loterii „Loteria F1 DeWalt”, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w szczególności w celu wydania i doręczenia mi Nagrody oraz ogłoszenia wyników tej Loterii oraz że zapoznałem (-am) się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych opisanych w sekcji „Dane osobowe” w Regulaminie loterii promocyjnej „Loteria F1 DeWalt".

 

 

Data: __________________ Podpis Zwycięzcy: ______________________________

 

* Treść punktów 7 i 8. Regulaminu Loterii „Loteria F1 DeWalt”:

 1. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadały ten status najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia („Uczestnik”, „Uczestnicy”).

 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Loterii, podmiotów współpracujących z Organizatorem przy realizacji Loterii, pracownicy Stanley Black & Decker, członkowie Komisji Nadzoru nad Loterią oraz członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Loterii oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Oświadczenie Zwycięzcy Nagrody II stopnia w loterii „Loteria F1 DeWalt”

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami.

Wszystkie pola są obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie skutkuje utratą prawa do nagrody.

Numer telefonu podany przy rejestracji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica, nr budynku i mieszkania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod pocztowy:

Miejscowość:

 

 

̶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany (-a) niniejszym oświadczam, że:

 • 1. Zapoznałem (-am) się z regulaminem loterii promocyjnej „Loteria F1 DeWalt” i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.

 • 2. Jestem pełnoletnią osobą fizyczną spełniającą warunki określone w pkt 7 Regulaminu loterii promocyjnej „Loteria F1 DeWalt” i nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii, wymienionych w pkt 8 tego Regulaminu.*

 • 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Karlsbad sp. z o.o. moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym Oświadczeniu Zwycięzcy loterii „Loteria F1 DeWalt ”, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w szczególności w celu wydania i doręczenia mi Nagrody oraz ogłoszenia wyników tej Loterii oraz że zapoznałem (-am) się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych opisanych w sekcji „Dane osobowe” w Regulaminie loterii promocyjnej „Loteria F1 DeWalt”.


 

 

 

 

Data: __________________ Podpis Zwycięzcy: ___________­­­­­­­­­­­­­­­___________________

 

* Treść punktów 7 i 8. Regulaminu Loterii „Loteria F1 DeWalt”:

 1. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadały ten status najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia („Uczestnik”, „Uczestnicy”).

 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Loterii, podmiotów współpracujących z Organizatorem przy realizacji Loterii, pracownicy Stanley Black & Decker, członkowie Komisji Nadzoru nad Loterią oraz członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Loterii oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.