Dobrze naładowani z Makita!

 

 

 

Regulamin

Akcji promocyjnej pn. „Dobrze naładowani z Makita”

 

§1.
Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja promocyjna pod nazwą „Dobrze naładowani z Makita” (zwana dalej jako „Akcja promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest „MAKITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 103, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031628, posiadająca numer NIP: 6291002514 i REGON: 272259106, z kapitałem zakładowym wynoszącym: 17.016.000 złotych (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja promocyjna „Dobrze naładowani z Makita” prowadzona jest u autoryzowanych dealerów Makita Polska. Lista autoryzowanych dealerów dostępna jest na stronie www.makita.pl pod linkiem https://www.makita.pl/zlokalizuj-dealera.html.
 4. Rejestracja narzędzi w ramach programu 3-letniej gwarancji Makita odbywa się na stronie internetowej Organizatora www.makita.pl i dostępna jest pod linkiem https://www.makita.pl/program-3-letniej-gwarancji.html.
 5. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Produktami promocyjnymi, z których nabyciem wiąże się uprawnienie do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej „Dobrze naładowani z Makita”  są wybrane narzędzia serii XGT Makita zakupione u dowolnego autoryzowanego dealera Makita Polska z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferującego do sprzedaży produkty Organizatora (zwany dalej: „Produktem promocyjnym”). Lista narzędzi serii XGT biorących udział w akcji promocyjnej „Dobrze naładowani z Makita” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i akcjami organizowanymi przez Organizatora.
 8. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 8.02.2023 r. o godz. 00:00 i trwa do 31.08.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania produktów promocyjnych.
 9. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie do Akcji Promocyjnej przez Uczestnika uznaje się, iż Uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.

§2.
Zasady wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

 

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na  terenie  Rzeczpospolitej Polskiej,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: „Uczestnikiem”) oraz osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Akcji promocyjnej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego Regulaminu w ramach Akcji promocyjnej, Uczestnik po zarejestrowaniu zakupu jednej sztuki Produktu promocyjnego i spełnieniu warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej wskazanych w niniejszym Regulaminie, otrzyma od Organizatora jeden akumulator Makita BL4020 za cenę 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100 zł), który zostanie wysłany bezpośrednio przez Organizatora na wskazany przez uczestnika adres.
 4. W ramach Akcji promocyjnej każdy Uczestnik może zarejestrować dowolną ilość produktów promocyjnych i tym samym otrzymać wielokrotność akumulatorów Makita BL4020, każdy za cenę 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100 zł).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest:
  1. zakup przez Uczestnika w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej wskazanego w §1 ust. 9 niniejszego Regulaminu - Produktu promocyjnego, o jakim mowa w §1 ust. 6 niniejszego Regulaminu,
  2. dokonanie rejestracji Produktu promocyjnego w ramach programu 3-letniej gwarancji Makita na stronie Organizatora www.makita.pl w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu,
  3. przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Organizatora marketing@makita.pl w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu następujących danych:
   1. skanu dowodu zakupu oraz certyfikat rejestracji
   2. numeru seryjnego zakupionego Produktu promocyjnego objętego Akcją promocyjną,
   3. imienia, nazwiska i adresu e-mail Uczestnika,
   4. adresu zamieszkania lub siedziby, numeru telefonu Uczestnika,
   5. nazwy firmy Uczestnika i numer NIP (w przypadku przedsiębiorców) - oraz złożenie oświadczeń o:
   6. akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
   7. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.
 6. Za moment dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Organizatora.
 7. Nabycie przez Uczestnika więcej niż jednego Produktu promocyjnego, z zastrzeżeniem limitu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej o którym mowa w ust. 4 powyżej, wymaga odrębnego zgłoszenia każdego Produktu promocyjnego na zasadach opisanych w ust. 5 powyżej.
 8. Po dokonaniu zgłoszenia Organizator w terminie 14 dni dokonuje weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Akcji promocyjnej ustalonych w niniejszym Regulaminie. Po pozytywnej weryfikacji Uczestnik w terminie 21 dni od chwili dokonania zgłoszenia, otrzyma od Organizatora na wskazany w zgłoszeniu adres pocztowy akumulator Makita BL4020 lub w przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu dostawy, zostanie poinformowany o szacowanym terminie dostawy akumulatora.
 9. Zapłata za akumulator Makita BL4020 nabyty w ramach Akcji Promocyjnej w wysokości 1,23 zł brutto będzie dokonywana przez Uczestnika za pobraniem, podczas dostawy przez firmę kurierską.
 10. O otrzymaniu przez Uczestnika akumulatora w cenie 1,23 zł brutto w ramach Akcji promocyjnej decyduje kolejność zgłoszeń, aż do momentu wyczerpania puli promocyjnych akumulatorów Makita BL4020.
 11. O wyczerpaniu puli akumulatorów promocyjnych Organizator powiadomi na stronie internetowej www.makita.pl.
 12. Akumulator Makita BL4020 otrzymany w ramach Akcji Promocyjnej nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, czy też rzeczowy.
 13. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez Uczestnika akumulatora Makita BL4020 z przyczyn od Organizatora niezależnych lub leżących po stronie Uczestnika. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru od kuriera przesyłki z promocyjnym akumulatorem przez Uczestnika, jeżeli wynikać to będzie z podania przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w ust. 5 lit. b niniejszego paragrafu - błędnych lub nieprawdziwych danych.
 14. Lista dealerów, u których można zrealizować zakup Produktów promocyjnych serii XGT dostępna jest na stronie www.makita.pl.
 15. Wartość akumulatora promocyjnego otrzymywanego przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022. 2647, z pózn. zm.). jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 16. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy z autoryzowanym dealerem Makita obejmującej zakup Produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także akumulator Makita BL4020 otrzymany w ramach Akcji Promocyjnej. Zwrot akumulatora winien nastąpić poprzez odesłanie go przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora: MAKITA Sp. z o.o., ul. Bestwińska 103, 43-300 Bielsko-Biała.


§3.
Reklamacje.

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres MAKITA Sp. z o.o. ul. Bestwińska 103, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  marketing@makita.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację, pozwalające na udzielenie odpowiedzi na reklamację, w szczególności imię i nazwisko oraz adres do korespondencji – w przypadku zgłoszenia nadesłanego listem poleconym, a nadto numer seryjny Produktu promocyjnego, datę zakupu narzędzia, dokładny opis problemu oraz treść żądania.
 3. W przedmiocie rozpatrzenia reklamacji i decyzji Organizatora zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji albo za pomocą wiadomości e-mail, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadkach wymagających dodatkowego wyjaśnienia stanu faktycznego zgłoszenia, termin udzielenia odpowiedzi, o którym mowa w ust. 4 może zostać wydłużony do 28 dni.


§4.
Ochrona danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest „MAKITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 103, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031628, posiadająca numer NIP: 6291002514 i REGON: 272259106.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, komunikacji z Uczestnikami, dostarczenia Uczestnikom akumulatorów otrzymanych podczas Akcji Promocyjnej, a także rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku przedsiębiorców), adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Organizator może przekazywać dane osobowe uczestników innym odbiorcom, w zakresie niezbędnym do obsługi Akcji Promocyjnej, a w szczególności firmie kurierskiej, celem dostarczenia Uczestnikom akumulatorów otrzymanych w ramach Akcji Promocyjnej.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji Promocyjnej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Administratorem danych osobowych drogą mailową na adres: rodo@makita.pl.


§5.
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.makita.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez udostępnienie jego nowej wersji w sposób wskazany w ust. 2. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników nabytych przed zmianą Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu akcji promocyjnej „Dobrze naładowani z Makita”


Lista maszyn biorących udział w akcji promocyjnej:

DG001GM105 AKUMUL. WIERTNICA GLEBOWA XGT
GA023GM201 SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM XGT AWS
GA038GT201 SZLIFIERKA KĄTOWA 230MM XGT AWS
HM001GM201 MŁOT UDAROWY SDS-MAX AVT AWS XGT
HP001GM201 2-BIEG. WIERTARKO-WKRĘT. UDAR. XGT
HP002GA201 2-BIEG. WIERTARKO-WKRĘT. UDAR. XGT 40Vmax
HR004GM202 MŁOTOWIERTARKA Z PODK. 28MM XGT
HR005GM202 MŁOT UDAR.-OBR. SDS-MAX XGT AWS
HR007GM201 MŁOTOWIERT. Z PODKUW.28MM XGT AWS
HR008GM203 MŁOTOWIERTARKA Z PODKUW. 30MM XGT
HR009GM203 MŁOTOWIERTARKA Z PODKUW. 30MM XGT
HS003GM201 RĘCZNA PILARKA TARCZ.190MM XGT AWS
HS009GT201 RĘCZNA PILARKA TARCZ.235MM XGT AWS
HS011GT201 RĘCZNA PILARKA TARCZ.270MM XGT AWS
JR001GM201 PILARKA BRZESZCZOTOWA XGT
KP001GM202 AKUM. STRUG DO DREWNA 82MM XGT
RS001GM101 RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 185MM XGT
RS002GT101 RĘCZNA PILARKA TARCZOWA XGT 260MM
TD001GM201 WKRĘTARKA UDAROWA 220Nm XGT
TW001GM201 KLUCZ UDAROWY 3/4"  40Vmax XGT
TW005GD201 KLUCZ UDAROWY 1/2"  40Vmax XGT 350NM 2,5AH
TW008GD201 KLUCZ UDAROWY 1/2"  40Vmax XGT 750NM 2.5AH
UA003GM101 OKRZESYWARKA Z WYSIĘGN. 30CM XGT
UB001GM101 DMUCHAWA AKUMULATOROWA XGT
UC004GM102 PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35CM XGT 40Vmax
UC011GT101 AKUM. PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35CM XGT
UH004GM201 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 600MM XGT
UH005GM201 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 750MM XGT
UH006GM201 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 600MM XGT
UH007GM201 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 750MM XGT
UH008GD201 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 600MM XGT 40Vmax
UH013GM101 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 600MM XGT
UH014GM101 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 750MM XGT
UR007GM101 KOSA AKUMULATOROWA XGT 40Vmax